Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΤΕ:
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1311
ΚΟΣΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 200 €

μία εφαρμογή δομημένη, στις σύγχρονες τεχνικές κόστους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια το κόστος και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων, με σύγχρονα εργαλεία, μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς.

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να:

γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το κατάλληλο εργαλείο για λήψη αποφάσεων.

μετρήσουν το πραγματικό κόστος το οριακό και το εκταμιεύσιμο.

αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση της παραγωγής.

αναπτύξουν τεχνικές, για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη

μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε προϊόντος, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος και ανάπτυξη.

Να απόκτηση η επιχείρηση μας υψηλή κερδοφορία.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλεία τους και στο σύνολο των εργασιών της επιχειρήσεως. Όπως επίσης σε κάθε στέλεχος, που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του mis. όπως λειτουργεί για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C.

Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου

Η Τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων. κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού. μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών. με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών. τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του a.b.c.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση. υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. τρόπος λειτουργιάς τους.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. activity based management.

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

 

Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. οριακό, εκταμιεύσιμο.

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.

 

Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: κόστους και κερδοφορίας.

 

 

5ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων: ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Εργαλεία μέτρησης της σπατάλης: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking στην παραγωγή και με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης:

στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

 

   στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως και μειώσεως του κόστους. Οι διαδικασίες, θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις – λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων, η κοστολογική ροή. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. δομημένη στην Lean manufacturing με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Tα σεμινάρια της επιχειρηματικής κοστολόγησης, μπορεί να τα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά, χωρίς καμιά ταμειακή υποχρέωση λόγω μεγάλης εκτάσεως της ύλης.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies