ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΟΤΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ, 15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00 - 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 2702
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2702
ΚΟΣΤΟΣ: WEBINAR 200 €
Κατάλογος σεμιναρίων

Με Πρακτικά Παραδείγματα & Ασκήσεις Ν.4308/2014, συμπ. των ΠΟΛ. 1002, ΠΟΛ. 1003 & της Λογιστικής Οδηγίας

Η υποχρεωτικότητα που εισάγει ο νόμος περί εύλογης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων, καθιστά απαραίτητες τις λογιστικές προσαρμογές και την υιοθέτηση νέων λογιστικών πολιτικών, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του νόμου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των ΕΛΠ στην πράξη με παραδείγματα και ασκήσεις, καθώς και ολοκληρωμένη άσκηση μετάβασης από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης
  • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
  • Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία
  • Αποσβέσεις
  • Χρηματοδοτική μίσθωση
  • Λειτουργική μίσθωση
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Υποχρεώσεις
  • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
  • Προβλέψεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
  • Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων
  • Αναβαλλόμενοι φόροι
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Προσάρτημα
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Παραδείγματα και ασκήσεις

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των νεων προτύπων μέσω παραδειγμάτων και Ασκήσεων
 • Θα ειναι σε θέση να διαχειριστούν την Διαδικασία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Θα μπορούν να επωφεληθούν από τις Διατάξεις που επιτρέπουν τον εξορθολογισμό και την Διόρθωση Στοιχείων του Ενεργητικού
 • Θα είναι σε θέση να συνθέτουν τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τα Νέα Ελληνικά Πρότυπα
 • Θα ενημερωθούν για το πως μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις που αφορούν στη μεταβατική περίοδο μετατροπής των υφισταμένων Λογιστικών προτύπων, στα Νέα Ελληνικά Πρότυπα
 • Θα γνωρίσουν πως να διαφυλάξουν την αυθεντικότητα του Τιμολογίου
 • Θα γνωρίσουν τον τρόπο διαχείρισης των συναλλαγών με διαφορετικά Νομίσματα

 

Εισηγητής

Χρήστος Αλτιπαρμάκης,  Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Περιλαμβάνονται

 •  Οι Σημειώσεις του σεμιναρίου
 •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Τα Case Studies & τα Παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies