ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΤΕ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 9:00 - 15:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1518 - ΣΕΙΡΑ 7η
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1518
ΚΟΣΤΟΣ: WEBINAR 150 €
Κατάλογος σεμιναρίων

με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ανάγκη των επιχειρήσεων, για επιβίωση αλλά και για ανάπτυξη, υπάρχει μια κυρίαρχη σκέψη, η αύξηση του κέρδους. Κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Μπορούμε να το επιτύχουμε με δύο τρόπους. Είτε αυξάνοντας τα έσοδα, είτε μειώνοντας τα κόστη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει υπόψη και τα δύο. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων με σύγχρονα εργαλεία μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς. Παράλληλα το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας επιτρέπει να μετρήσουμε το κόστος με ακρίβεια και να το μειώσουμε.

Η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε επιχείρησης, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, είναι το τελευταίο -αναγκαίο στάδιο- επιβίωσής της. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα, το ABC Costing, μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε με ακρίβεια και να μειώσουμε το κόστος, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης.

Εάν το κοστολογικό σύστημα δεν μπορεί να φέρει ορατή και άμεση κερδοφορία είναι παντελώς άχρηστο.

 

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να δώσει στους συμμετέχοντες εργαλεία, βγαλμένα από την πράξη, για να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα, να μειώσουν τα κόστη με τελική απόληξη:

 

Να κάνουμε την επιχείρηση μας περισσότερο κερδοφόρα.

 

Με εργαλείο, το Activity Based Costing μπορούν να:

Μετρήσουν σωστά το έσοδο και το κόστος κάθε δραστηριότητος, και κάθε πελάτου.

Αναπτύξουν τεχνικές, ώστε να μειώσουν τα κόστη για να αυξήσουν το έσοδο.

Να εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, ώστε να κυριαρχήσουν στην μάχη των τιμών.

Να οδηγήσουν την επιχείρηση σε πραγματική ανάπτυξη.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: σε κοστολόγους, λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, marketing, και συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση και έχουν στόχο να μειώσουν το κόστος.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα οφέλη: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να δημιουργήσουν, βελτιώσουν και αναπτύξουν, το κοστολογικό και το πληροφοριακό σύστημα της επιχειρήσεως τους, για να την οδηγήσουν σε κερδοφορία.   

Σε οτι αφορά το περιεχόμενο του σεμιναρίου, κινείται σε ένα τρισυπόστατο άξονα.

 

Μέτρηση του κόστους με το ABC, το οριακό και το εκταμιεύσιμο

  Διαφυγόντα: , παραγωγή κόστη και κέρδη.

Λιτή Παραγωγή

Τεχνικές Μειώσεως Κόστους

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΒΗΜΑ 1o ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Βιντεοσκόπηση της επιχείρησης. Καταγραφή κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, ενέργειας εργασίας, παραγωγικού κυκλώματος.

Παραγωγική ροη, στη διαδικασία των ενδυμάτων.

Καταμέτρηση δαπανών. Ανάλυση σε Σταθερές και μεταβλητές στον προορισμό.

Αποτύπωση των δραστηριοτήτων.

Δημιουργία διαδικασιών σύνδεσης των δραστηριοτήτων, με τα προϊόντα.

Τεχνικές προδιαγραφές. Φύρες. Κοστολόγηση αναλώσεων. Αποτίμηση.

Συστημική προσέγγιση στην διοίκηση, στις πωλήσεις και στην αποθήκευση.


ΒΗΜΑ 2o ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ A.B.C.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΚΌΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ

Λειτουργία αποθηκών υλικών προϊόντων και εμπορευμάτων

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα

Προσδιορισμός φύρας

Δαπάνες αποθήκευσης και επιμερισμός στα αγαθά

Προσδιορισμός κόστους αναλώσεων

Αποτίμηση με όλες τις μεθόδους,  σε τιμή αντικαταστάσεως  και σε τιμές πωλήσεων

Υπολογισμός του μικτού και του καθαρού κέρδους κατά προϊόν και πελάτη

Υπέραποθεματοποίηση σε περιόδους έντονου πληθωρισμού και επίδραση στα αποτελέσματα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΑΠΑΝΏΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Ποσοτικοποίηση Δαπανών – Δραστηριοτήτων και υπολογισμός του κόστους.

Αμοιβές προσωπικού, μέτρηση χρόνου, περιγραφή θέσεως και υπολογισμός της αξίας.

Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

 

Μέτρηση και μείωση κόστους στις παραγωγικές-εκμεταλλευτικές δραστηριότητες:
Κοπή ενδυμάτων                    Επεξεργασία σε τρίτους
Ραφή ενδυμάτων                    Ποιοτικός έλεγχος
Σιδέρωμα                              Κοστολόγηση εξωτερικών συνεργείων
Συσκευασία                          Αποθήκευση - Αποστολή

Κοστολόγηση σε τρίτους - φασόν. Παραγωγή από τρίτους σε εμάς.

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων στον Διοικητικό τομέα.

Υποστηρικτικές δραστηριότητες. Διαδικασίες, τρόπος λειτουργίας τους.

Μέτρηση της δυνητικής – της πραγματικής και της διαφυγούσης παραγωγής.

Σύμπτυξη και Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Υπολογισμός του οριακού και του εκταμιευσίμου κόστους.

 

BHMA 4o ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμοί για ακριβέστερη κοστολόγηση και μείωση του κόστους.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης, Activity Based Management.

 

.

Στοχοθεσία. Δείκτες απόδοσης. Αναδιοργάνωση και A.B.C.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση - μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

Κοστολογική πληροφόρηση. Σύστημα Αναφορών.

 

BHMA 5o ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Δαπάνες που προκύπτουν από το Budget. Επιλογή των μη σημαντικών μεγεθών.

Δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες. Δαπάνες που δεν αποτελούν κόστος.

Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως.

Σύγκριση με την επιχείρηση στόχο – πρότυπο.
Κατά συνθήκη σταθερές και μεταβλητές δαπάνες.

Μείωση κόστους στις διοικητικές δραστηριότητες. Κυλιόμενες σταθερές δαπάνες.

Βελτίωση της διαχείρισης ρευστότητας και διαθεσίμων.

 

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος


ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρησή τους.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Η Παρουσίαση σε PowerPoint, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων και η εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως, με το A.B.C., δομημένη σε μεγάλο όμιλο προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμων ενδυμάτων με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Με μια πλήρη κοστολογική εφαρμογή,  δομημένη στο ABC, η οποία είναι απόρροια εργασίας σε 70 περίπου επιχειρήσεις  παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων.

To σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies