ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

ΠΟΤΕ: ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 27, 28, ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, 17:00 - 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 2112
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2112
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

ΣΚΟΠΟΣ

Η υποχρεωτικότητα του νόμου περί εύλογης παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων, καθιστά απαραίτητες τις λογιστικές προσαρμογές και την υιοθέτηση νέων λογιστικών πολιτικών, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του νόμου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των ΕΛΠ στην πράξη με παραδείγματα και ασκήσεις, καθώς και ολοκληρωμένη άσκηση κλεισίματος ισολογισμού.

 

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

o        Ορισμός Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

o        Γενικές αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

o        Μέγεθος οντότητας και υποχρεώσεις

 • Κανόνες επιμέτρησης κατά την πρώτη εφαρμογή

o        Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

o        Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία

o        Αποσβέσεις

o        Χρηματοδοτική μίσθωση - Παραδείγματα

o        Λειτουργική μίσθωση

o        Παραδείγματα

 • Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών κατά την πρώτη εφαρμογή
 • Υποχρεώσεις

o        Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Παραδείγματα

o        Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Παραδείγματα

o        Προβλέψεις - Παραδείγματα

 • Αναβαλλόμενοι φόροι κατά την πρώτη εφαρμογή

o        Αναβαλλόμενοι φόροι - Παραδείγματα

 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Καθαρή θέση
 • Προσάρτημα
 • Παραδείγματα και ασκήσεις
 • Εργασίες τέλους χρήσης

o        Απογραφή αποθεμάτων

o        Επιμέτρηση αποθεμάτων

o        Αποσβέσεις - μισθώσεις

o        Τακτοποιητικές εγγραφές

o        Διαφορές Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης

 • Άσκηση κλεισίματος Ισολογισμού σύμφωνα με τα ΕΛΠ και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

 

Εισηγητής

ΧΡ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

μία εφαρμογή στη διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι, η εκτενής ανάλυσης των άρθρων που αφορούν την αποθήκευση, απογραφή, αποτίμηση, τις ποσοτικές συμφωνίες, και την επίδραση τους στην κερδοφορία της επιχειρήσεως.  Με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των διαδικασιών του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊστάμενους, στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Τρόποι και διαδικασίες καταμέτρησης των αποθεμάτων.

Διαδικασία σύνταξης της απογραφής

       Κατά εγκατάσταση

 –    Ίδιων αγαθών - Υλικών - προϊόντων – εμπορευμάτων

       Παρά τρίτοις, τρίτων εις χείρας μας, παρακαταθήκη.

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Τακτοποίηση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής και με τη Γενική Λογιστική.

Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών.

Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Έλεγχος αποθήκης.

Τακτοποίηση της φύρας. των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.

Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την παραλαβή.

Άτυπο κόκκινο.

Αντιμετώπιση της φύρας.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

Η αναγνώριση των αποθεμάτων - παρούσα θέση και κατάσταση.

Κατηγορίες αποθεμάτων - αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως.

Η σύνθεση του κόστους - κοστολόγηση αγορών.

Δαπάνες διοικήσεως - έντοκο κόστος.

Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επιλογή μεθόδου με ανάλογη επίδραση στο αποτέλεσμα.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

Δαπάνες αποθηκεύσεως.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.

Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα.

Διαμόρφωση αποτελεσμάτων. Ανάλογα με τη δομή των ισοζυγίων των αποθηκών.

Ανάλογα με τη σχέση αποθεμάτων τέλος και πωλήσεων ή αναλώσεων κατά περίπτωση.

Η διογκωμένη πλασματικά κερδοφορία σε περιόδους έντονου πληθωρισμού

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων. Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως. Λάθη στον υπολογισμό, Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Αλλαγής μεθόδου μέσα στη χρήση.

Αποκοιμίσει σε περιόδους εντονότατου πληθωρισμού

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήμα-τα. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών. Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                              

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, την φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Έχει κάνει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies