ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΟΤΕ: 5 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 10:00 -17:00
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1514
ΚΟΣΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ 150 € – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 100 € - WEBINAR 40 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π.)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Κατηγορίες αποθηκών. Διάκριση των ειδών. Παραστατικά.

Τρόπος τηρήσεως, περιεχόμενο, χρόνος, τόπος, τρόπος και γλώσσα τηρήσεως.

Φασόν σε τρίτους και στην επιχείρηση μας. Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη.

Αποθήκη - ποσοτικές συμφωνίες – ελλείμματα και πλεονάσματα.

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η αναγνώριση των αποθεμάτων.

Αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως. Ακραίες εκτροπές του κόστους

Η σύνθεση του κόστους - Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.

Προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων και της κερδοφορίας.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Διάκριση σε φυσική και λογιστική. Περιεχόμενο απογράφης

Καταγραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη.

Αρχείο αποθεμάτων τρίτων, περιεχόμενο. Μη απογραφόμενα αγαθά.

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας. Τρόπος, τόπος, χρόνος, ενημερώσεως.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: αποδεκτές μέθοδοι αποτιμήσεως. Σφάλματα.

Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως.

Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO).

Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε.

Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών.

Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή όλων των μεθόδων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:        ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                4 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 1700 -2200 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 120 € – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 80 € - WEBINAR 40 €.

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & Τεχνικές Μείωσης τOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

 

Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα, είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές για να:

Να μετρήσουν το πραγματικό, το οριακό και το εκταμιεύσιμο κόστος, ειδικά για εξαγωγές.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση, τις ζημίες και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του Activity Based Costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C. Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν.


 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση. Καταγραφή & Κοστολόγηση .

Παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.

Παράπλευρα συστήματα, Χρονομετρήσεις, Ποσοτικοποίηση.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους.

Ανάλυση των τεσσάρων κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

Η μείωση του κόστους, από τον προϋπολογισμό των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.


Η τεχνική μείωση της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων. Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων.

Στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή. Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στη διακίνηση.


Στις πωλήσεις. Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

 

Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.

Benchmarking, του παραγωγικού κυκλώματος και με τους ανταγωνιστές.


Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρηση που επιθυμούν. Θα γίνει ενδελεχής ανάλυση και θα δοθεί ιδιαίτερα έμφαση στα βιολογικά - αγροτικά προϊόντα και σε εξαγωγές.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:      ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1514

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:              5 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 1000 -1700 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 150 € – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 100 € - WEBINAR 40 €

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies